Algemene voorwaarden

Please note: we also have an English version and separate
Terms and Conditions for our Training offering.

1. Definities

Voor de interpretatie van deze Algemene voorwaarden, zullen de hiernavolgende begrippen de hiernavolgende betekenis hebben:

Cliënt:
de (rechts-)persoon, als vermeld op de offerte uitgaande van King Foo, aan wie de Diensten geleverd zullen worden;

King Foo:
King Foo bvba, gevestigd te 2200 Herentals, Zavelheide 15, BE0822.738.261;

Contract:
het contract van dienstverlening tussen King Foo en de cliënt, bestaande uit de voorwaarden, zoals bepaald op de offerte enerzijds, en deze Algemene Voorwaarden anderzijds;

Dienst:
de in de Offerte vermelde diensten;

Offerte:
de door King Foo ondertekende en door de cliënt aanvaarde offerte, met dien verstande dat King Foo enkel verbonden is door de handtekening van de persoon, bevoegd om King Foo te verbinden. Elkeen die namens de cliënt ondertekent, maakt zich sterk overeenkomstig artikel 1120 Burgerlijk Wetboek;

Overmacht:
elke gebeurtenis, dewelke buiten de redelijke controle van King Foo valt, hieronder begrepen doch niet beperkt tot stakingen, lock-out, onderbrekingen in het vervoer, oorlogsdaden, brand, terroristische aanslagen, verordeningen of voorschriften van welkdanige overheid of administratie, het niet kunnen verkrijgen van energie of leveranties, uitval van elektriciteit, uitval van computersystemen (b.v. netwerk, server, enige andere hard-en/of software, faillissement van leveranciers, de foutieve niet-nakoming van de verbintenissen door leveranciers, elke handeling van derden die een systeemuitval voor gevolg heeft, enz.

Website of web applicatie:
het in de Offerte vermelde product of eindresultaat.

2. Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met King Foo, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de cliënt. Door het plaatsen van een bestelling erkent de cliënt de algemene voorwaarden van King Foo te aanvaarden.

3. Offertes, aanbiedingen en orderbevestiging

Alle offertes en aanbiedingen van King Foo zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de cliënt. Een overeenkomst komt tot stand van zodra de cliënt de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en bezorgt aan King Foo. Elke orderbevestiging of bestellling door de cliënt, verbindt de cliënt. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot.

4. Annulatie van de bestelling

Zolang King Foo haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat is de annulatie van een bestelling door de cliënt mogelijk mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, dit met een minimum van 2000 EUR.

5. Levering

De datum van levering wordt slechts indicatief opgegeven en bindt King Foo niet. Vertraging in de levering geeft de cliënt geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch resulteert dit in ontbinding van de overeenkomst.

Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze verlengd indien de cliënt in gebreke blijft om tijdig benodigde informatie, beelden, documenten over te maken en tijdig de tussentijdse resultaten te aanvaarden. Ook bij het plaatsen van bijkomende bestellingen door de cliënt kan de termijn verlengd worden.

6. Betalingsmodaliteiten

Bij elke bestelling dient de cliënt een voorschot van 25 % van het factuurbedrag te betalen, met een minimum van 1500 EUR. Bij levering van de bestelling is 65% van het factuurbedrag verschuldigd. De overige 10% is betaalbaar op het einde van de supportperiode indien een supportperiode vermeld is in de offerte. De partijen kunnen andere betalingsvoorwaarden overeenkomen bij het bevestigen van de bestelling, deze zullen dan op de offerte vermeld dienen te worden.

Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van King Foo. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Indien de cliënt niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door King Foo, is de cliënt aan King Foo een nalatigheidsintrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.

Bovendien behoudt King Foo zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de cliënt de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de cliënt maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

7. Risico

Alle goederen die aan de cliënt toebehoren en zich bij King Foo bevinden, worden er bewaard op risico van de cliënt.

8. Klachten en protest van de factuur

Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan King Foo te worden bezorgd en dit binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

9. Algemene aansprakelijkheid

King Foo verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van King Foo zijn middelenverbintenissen. King Foo is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de cliënt. Na ontwikkeling van een web applicatie of website voorziet King Foo in een transparante overdracht en installatie, en voorziet een garantieperiode van 4 weken na testoplevering, voor het verwerken van technische bugs.

King Foo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. King Foo zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld daling van omzet, verlies van verwachte winst, verlies van cliënteel, verhoogde operationele kosten, welke de cliënt of derden zouden lijden ten gevolge van enige nalatigheid of fout van King Foo of een aangestelde.

De aansprakelijkheid van King Foo met betrekking tot aan de cliënt geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de v betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van King Foo. De totale aansprakelijkheid van King Foo, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de cliënt aan King Foo werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt King Foo geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

10. Aansprakelijkheid software

Onverminderd artikel 9, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware, netwerkstoringen, ...) als wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…), zodat ondermeer onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De cliënt verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

11. Intellectuele eigendomsrechten

Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of ze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, handelsnamen, merken, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, know-how, domeinnamen, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders verstaan.

Partijen aanvaarden dat het concept van een web applicatie (met name gangbare navigatie elementen en interface elementen) niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten.

De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan een eventueel visueel ontwerp van de door King Foo gecreëerde website of web applicatie worden overgedragen aan de cliënt. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en –vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de cliënt een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto’s of grafisch materiaal bevat die niet door de cliënt werden aangeleverd, maar door King Foo werden gehaald van een website die dergelijk materiaal ter beschikking stelt (al dan niet tegen betaling), dan is de gebruikslicentie die de cliënt op deze foto’s en tekeningen verkrijgt afhankelijk van de voorwaarden zoals bepaald door deze bewuste website. King Foo verstrekt met andere woorden geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

De cliënt zal de Intellectuele Eigendomsrechten van King Foo te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De cliënt zal King Foo onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van King Foo waarvan hij kennis neemt.

12. Hostingdiensten

King Foo werkt voor hosting diensten samen met gespecialiseerde hosting partners en voor deze diensten wordt verwezen naar de voorwaarden en garanties zoals verstrekt door deze partners. Hosting diensten zoals aangeboden via deze partners vallen niet onder de algemene voorwaarden in dit document.

Voor sommige cliënten zal King Foo ook rechtstreeks hosting diensten aanbieden. Beschrijving en garanties horende bij deze diensten worden per project en per cliënt in een apart document vastgelegd.

13. Beëindiging van de overeenkomst

Indien de cliënt zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de cliënt niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft King Foo het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de cliënt zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

Bij beëindiging van de overeenkomst zal de cliënt alle door King Foo verleende diensten betalen, alsook de kosten die King Foo moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat King Foo nog had kunnen factureren aan de cliënt indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor King Foo. Bovendien behoudt King Foo het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

14. Geheimhoudingsplicht

Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

15. Verwerking van persoonsgegevens

Voor zover de cliënt persoonsgegevens verwerkt op de server van King Foo, heeft King Foo de hoedanigheid van verwerker. De cliënt heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De cliënt verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, na te leven.

In het kader van de diensten voor de cliënt, verwerkt King Foo persoonsgegevens van de door de cliënt opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, dit met het oog op de mogelijkheid om in contact te kunnen treden met de cliënt over de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang tot en verbetering van hun gegevens.

16. Referentie

De cliënt gaat ermee akkoord dat de door King Foo voor de cliënt ontwikkelde website wordt opgenomen in het referentieportfolio van King Foo.

17. Overmacht

Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld publieke onrust, stakingen, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover King Foo geen controle heeft, bevrijden King Foo, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de cliënt.

18. Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen King Foo en de cliënt de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van King Foo. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Leuven.